Guides

Warriors Orochi 3 Ultimate: How to Unlock All Characters

1 of 5

Chapter 1 of Warriors Orochi 3 Ultimate

warriors orochi 3 ultimate

Ma Chao – Start story mode.


Hanbei Takenaka – Start story mode.

Sima Zhao – Start Story mode.

Pang De – Battle of Yiling

Ma Dai – Battle of Yiling

Kunoichi – Battle of Yiling

Zhang Liao – Battle of Ueda Castle

Taishi Ci – Battle of Ueda Castle

Wang Yuanji – Battle of Ueda Castle

Zhuge Dan – Battle of Ueda Castle

Sakon Shima – Battle of Ueda Castle

Kanbei Kuroda – Battle of Dongkou

Xu Huang – Battle of Dongkou

Deng Ai – Battle of Dongkou

Jia Xu – Battle of Dongkou

Ginchiyo Tachibana – Battle of Dongkou

Huang Gai – Battle of Dongkou

Huang Zhong – Complete the Battle of Tetorigawa to unlock Battle of Yiling Redux. Complete that to unlock.

Xu Shu – Complete the Battle of Tetorigawa to unlock Battle of Yiling Redux. Complete that to unlock.

Masanori Fukushima – Battle of Shouchun

Taigong Wang – Battle of Shouchun

Yoshitsune Minamoto – Battle of Shouchun

Ranmaru Mori – Battle of Nagashino

Guo Huai – Battle of Nagashino

Yukimura Sanada – Battle of Nagashino

Zhou Tai – Battle of Nagashino

Hideyoshi Toyotomi – Battle of Nagashino

Yoshihiro Shimazu – Battle of Odawara Castle

Sun Shangxiang – Battle of Odawara Castle

Xiaoquiao – Battle of Odawara Castle

Ding Fen – Battle of Odawara Castle

Kai – Battle of Odawara Castle

1 of 5

Comments
To Top